Big Data Phichit 2

สถิติผู้เยี่ยมชม

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเยี่ยมชม 10 อันดับแรก
รายการ
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
สรุปสารสนเทศ
8113
44.36
ข้อมูลโรงเรียน
2573
14.07
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
1082
5.92
ข้อมูลนักเรียนเขตบริการ
1036
5.67
จำนวนนักเรียน
721
3.94
ข้อมูลอัตรากำลัง
440
2.41
ผล O-NET ม.6
408
2.23
จำนวนครูและบุคลากร
399
2.18
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
383
2.09
จำนวนห้องเรียน
367
2.01
รายการ
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
ข้อมูล IP ที่มีเข้ารับบริการเยี่ยมชม 5 อันดับแรก
IP Address
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
91.92.XX.XX
2228
12.18
38.145.XX.XX
642
3.51
159.192.XX.XX
630
3.45
154.222.XX.XX
338
1.85
103.143.XX.XX
268
1.47
IP Address
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเยี่ยมทั้งหมด
รายการ
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
383
2.09
สรุปสารสนเทศ
8113
44.36
นักเรียนออกกลางคัน
271
1.48
นักเรียนจบ ม.3
296
1.62
นักเรียนจบ ม.6
305
1.67
นักเรียนพักนอน
357
1.95
ข้อมูลอัตรากำลัง
440
2.41
ผล NT ป.3
4
0.02
ผล O-NET ม.3
327
1.79
ผล O-NET ม.6
408
2.23
จำนวนครูและบุคลากร
399
2.18
ข้อมูลครูเกษียณ 5 ปี
304
1.66
จำนวนห้องเรียน
367
2.01
ผล RT ป.1
4
0.02
ข้อมูลโรงเรียน
2573
14.07
รหัสโรงเรียน
320
1.75
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
1082
5.92
สถิติผู้เยี่ยมชม
287
1.57
จำนวนนักเรียน
721
3.94
ข้อมูลนักเรียนเขตบริการ
1036
5.67
จำนวนวิทยฐานะครู
290
1.59
รายการ
จำนวนครั้ง
ร้อยละ