Big Data Phichit 2

สถิติผู้เยี่ยมชม

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเยี่ยมชม 10 อันดับแรก
รายการ
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
สรุปสารสนเทศ
2788
43.43
ข้อมูลโรงเรียน
1166
18.16
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
318
4.95
จำนวนนักเรียน
295
4.60
ข้อมูลอัตรากำลัง
205
3.19
จำนวนครูและบุคลากร
154
2.40
ข้อมูลนักเรียนเขตบริการ
143
2.23
จำนวนห้องเรียน
136
2.12
ข้อมูลครูเกษียณ 5 ปี
128
1.99
รหัสโรงเรียน
124
1.93
รายการ
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
ข้อมูล IP ที่มีเข้ารับบริการเยี่ยมชม 5 อันดับแรก
IP Address
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
154.222.XX.XX
338
5.26
162.55.XX.XX
188
2.93
52.25.XX.XX
154
2.40
44.230.XX.XX
147
2.29
100.21.XX.XX
143
2.23
IP Address
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเยี่ยมทั้งหมด
รายการ
จำนวนครั้ง
ร้อยละ
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
108
1.68
สรุปสารสนเทศ
2788
43.43
นักเรียนออกกลางคัน
94
1.46
นักเรียนจบ ม.3
95
1.48
นักเรียนจบ ม.6
111
1.73
นักเรียนพักนอน
119
1.85
ข้อมูลอัตรากำลัง
205
3.19
ผล NT ป.3
3
0.05
ผล O-NET ม.3
115
1.79
ผล O-NET ม.6
96
1.50
จำนวนครูและบุคลากร
154
2.40
ข้อมูลครูเกษียณ 5 ปี
128
1.99
จำนวนห้องเรียน
136
2.12
ผล RT ป.1
3
0.05
ข้อมูลโรงเรียน
1166
18.16
รหัสโรงเรียน
124
1.93
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
318
4.95
สถิติผู้เยี่ยมชม
114
1.78
จำนวนนักเรียน
295
4.60
ข้อมูลนักเรียนเขตบริการ
143
2.23
จำนวนวิทยฐานะครู
105
1.64
รายการ
จำนวนครั้ง
ร้อยละ