Big Data Phichit 2

โรงเรียนโมโกรวิทยาคม

รหัส 10 หลัก
1063022010
รหัส 8 หลัก
63022010
รหัส 6 หลัก
160270
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ตำบล
โมโกร
อำเภอ
อุ้มผาง
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 39 29 68 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 31 51 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 28 39 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 70 88 158 5
มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 30 45 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 20 32 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 50 77 4
นักเรียนทั้งหมด
97 138 235 9
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 1 11 13
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 1 13 15
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
0.00
31.01
30.04
ภาษาไทย
0.00
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
0.00
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
0.00
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
0.00
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
0.00
0.00
0.00
ภาษาไทย
0.00
0.00
0.00
ภาษาอังกฤษ
0.00
0.00
0.00
คณิตศาสตร์
0.00
0.00
0.00
วิทยาศาสตร์
0.00
0.00
0.00
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
28.97
37.04
36.01
ภาษาไทย
39.16
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
25.37
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
21.59
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
29.76
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
28.97
28.97
0.00
ภาษาไทย
39.16
39.43
0.00
ภาษาอังกฤษ
25.37
25.89
0.00
คณิตศาสตร์
21.59
19.00
0.00
วิทยาศาสตร์
29.76
31.57
0.00