Big Data Phichit 2

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

รหัส 10 หลัก
1063160255
รหัส 8 หลัก
63022008
รหัส 6 หลัก
160255
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ตำบล
พบพระ
อำเภอ
พบพระ
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 84 96 180 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 84 84 168 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 79 95 174 5
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 247 275 522 15
มัธยมศึกษาปีที่ 4 90 176 266 7
มัธยมศึกษาปีที่ 5 79 129 208 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 63 159 222 7
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 232 464 696 20
นักเรียนทั้งหมด
479 739 1,218 35
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 3 57 61
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 3 59 63
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
30.13
31.01
30.04
ภาษาไทย
44.85
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
21.51
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
20.09
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
30.14
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
30.13
29.15
30.12
ภาษาไทย
44.85
43.60
41.05
ภาษาอังกฤษ
21.51
20.26
23.82
คณิตศาสตร์
20.09
18.62
21.57
วิทยาศาสตร์
30.14
27.77
29.37
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
33.24
37.04
36.01
ภาษาไทย
49.70
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
27.55
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
24.71
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
30.98
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
33.24
31.93
34.61
ภาษาไทย
49.70
49.80
53.87
ภาษาอังกฤษ
27.55
25.39
31.36
คณิตศาสตร์
24.71
22.38
24.00
วิทยาศาสตร์
30.98
30.15
29.21