Big Data Phichit 2

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

รหัส 10 หลัก
1063160255
รหัส 8 หลัก
63022008
รหัส 6 หลัก
160255
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ตำบล
พบพระ
อำเภอ
พบพระ
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 83 95 178 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 82 82 164 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 77 96 173 5
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 242 273 515 15
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91 172 263 7
มัธยมศึกษาปีที่ 5 80 128 208 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 63 156 219 7
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 234 456 690 20
นักเรียนทั้งหมด
476 729 1,205 35
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 3 57 61
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 3 59 63
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
30.13
31.01
30.04
ภาษาไทย
44.85
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
21.51
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
20.09
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
30.14
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
30.13
29.15
30.12
ภาษาไทย
44.85
43.60
41.05
ภาษาอังกฤษ
21.51
20.26
23.82
คณิตศาสตร์
20.09
18.62
21.57
วิทยาศาสตร์
30.14
27.77
29.37
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
33.24
37.04
36.01
ภาษาไทย
49.70
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
27.55
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
24.71
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
30.98
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
33.24
31.93
34.61
ภาษาไทย
49.70
49.80
53.87
ภาษาอังกฤษ
27.55
25.39
31.36
คณิตศาสตร์
24.71
22.38
24.00
วิทยาศาสตร์
30.98
30.15
29.21