Big Data Phichit 2

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

รหัส 10 หลัก
1063160254
รหัส 8 หลัก
63022007
รหัส 6 หลัก
160254
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ตำบล
แม่กุ
อำเภอ
แม่สอด
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 70 71 141 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 58 64 122 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 61 60 121 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 189 195 384 11
มัธยมศึกษาปีที่ 4 64 78 142 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 38 64 102 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 51 57 108 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 153 199 352 11
นักเรียนทั้งหมด
342 394 736 22
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 2 36 39
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 2 36 39
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
0.00
31.01
30.04
ภาษาไทย
0.00
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
0.00
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
0.00
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
0.00
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
0.00
27.88
27.41
ภาษาไทย
0.00
38.38
37.01
ภาษาอังกฤษ
0.00
18.88
23.50
คณิตศาสตร์
0.00
19.78
17.17
วิทยาศาสตร์
0.00
28.58
27.31
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
35.72
37.04
36.01
ภาษาไทย
51.99
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
27.56
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
26.54
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
36.77
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
35.72
31.71
0.00
ภาษาไทย
51.99
48.26
0.00
ภาษาอังกฤษ
27.56
28.03
0.00
คณิตศาสตร์
26.54
21.16
0.00
วิทยาศาสตร์
36.77
29.38
0.00