Big Data Phichit 2

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

รหัส 10 หลัก
1063160258
รหัส 8 หลัก
63012013
รหัส 6 หลัก
160258
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำปิง
ตำบล
เชียงทอง
อำเภอ
วังเจ้า
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 17 37 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 25 16 41 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 12 25 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 58 45 103 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 6 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 15 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 19 36 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 51 40 91 3
นักเรียนทั้งหมด
109 85 194 6
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 1 12 14
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 1 10 12
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
0.00
31.01
30.04
ภาษาไทย
0.00
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
0.00
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
0.00
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
0.00
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
0.00
27.45
27.34
ภาษาไทย
0.00
39.47
39.68
ภาษาอังกฤษ
0.00
19.15
21.18
คณิตศาสตร์
0.00
15.25
15.63
วิทยาศาสตร์
0.00
30.56
26.35
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
37.76
37.04
36.01
ภาษาไทย
54.83
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
32.42
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
27.63
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
36.16
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
37.76
29.88
35.63
ภาษาไทย
54.83
45.05
58.00
ภาษาอังกฤษ
32.42
26.04
28.25
คณิตศาสตร์
27.63
20.79
24.80
วิทยาศาสตร์
36.16
27.63
31.48