Big Data Phichit 2

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

รหัส 10 หลัก
1063160257
รหัส 8 หลัก
63012012
รหัส 6 หลัก
160257
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำปิง
ตำบล
นาโบสถ์
อำเภอ
วังเจ้า
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 56 27 83 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 42 35 77 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 35 32 67 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 133 94 227 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 36 29 65 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 24 32 56 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 32 47 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 75 93 168 9
นักเรียนทั้งหมด
208 187 395 18
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 1 20 22
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 1 21 23
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
27.16
31.01
30.04
ภาษาไทย
38.99
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
21.60
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
19.46
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
25.51
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
27.16
30.64
28.79
ภาษาไทย
38.99
49.39
38.84
ภาษาอังกฤษ
21.60
24.18
22.58
คณิตศาสตร์
19.46
16.48
20.66
วิทยาศาสตร์
25.51
26.80
27.85
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
36.46
37.04
36.01
ภาษาไทย
59.26
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
25.63
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
23.75
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
37.20
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
36.46
28.84
32.20
ภาษาไทย
59.26
38.83
50.89
ภาษาอังกฤษ
25.63
24.78
30.36
คณิตศาสตร์
23.75
22.56
20.38
วิทยาศาสตร์
37.20
29.17
27.15