Big Data Phichit 2

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

รหัส 10 หลัก
1063160246
รหัส 8 หลัก
63012010
รหัส 6 หลัก
160246
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำวัง
ตำบล
สามเงา
อำเภอ
สามเงา
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 58 58 116 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 43 55 98 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 48 98 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 151 161 312 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 66 49 115 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 33 56 89 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 31 38 69 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 130 143 273 9
นักเรียนทั้งหมด
281 304 585 18
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 1 28 30
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 1 31 33
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
37.06
31.01
30.04
ภาษาไทย
53.20
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
30.33
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
27.36
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
36.76
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
37.06
35.59
33.79
ภาษาไทย
53.20
58.04
49.98
ภาษาอังกฤษ
30.33
25.63
26.02
คณิตศาสตร์
27.36
22.92
23.70
วิทยาศาสตร์
36.76
30.34
32.19
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
0.00
37.04
36.01
ภาษาไทย
0.00
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
0.00
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
0.00
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
0.00
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
0.00
0.00
31.05
ภาษาไทย
0.00
0.00
52.50
ภาษาอังกฤษ
0.00
0.00
37.50
คณิตศาสตร์
0.00
0.00
4.00
วิทยาศาสตร์
0.00
0.00
30.20