Big Data Phichit 2

โรงเรียนผดุงปัญญา

รหัส 10 หลัก
1063160238
รหัส 8 หลัก
63012002
รหัส 6 หลัก
160238
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำวัง
ตำบล
ไม้งาม
อำเภอ
เมืองตาก
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 92 111 203 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 111 127 238 7
มัธยมศึกษาปีที่ 3 122 132 254 8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 325 370 695 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 159 240 399 13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 118 194 312 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 106 188 294 10
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 383 622 1,005 33
นักเรียนทั้งหมด
708 992 1,700 54
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 4 83 88
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 4 86 91
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
28.68
31.01
30.04
ภาษาไทย
42.19
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
22.61
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
18.63
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
28.94
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
28.68
33.35
30.99
ภาษาไทย
42.19
49.20
41.27
ภาษาอังกฤษ
22.61
24.79
25.35
คณิตศาสตร์
18.63
23.60
22.82
วิทยาศาสตร์
28.94
31.31
31.30
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
34.98
37.04
36.01
ภาษาไทย
54.39
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
28.46
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
22.88
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
34.20
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
34.98
32.40
35.34
ภาษาไทย
54.39
50.36
55.53
ภาษาอังกฤษ
28.46
27.02
32.00
คณิตศาสตร์
22.88
21.99
24.10
วิทยาศาสตร์
34.20
30.24
29.72