Big Data Phichit 2

โรงเรียนผดุงปัญญา

รหัส 10 หลัก
1063160238
รหัส 8 หลัก
63012002
รหัส 6 หลัก
160238
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำวัง
ตำบล
ไม้งาม
อำเภอ
เมืองตาก
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 90 112 202 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 112 123 235 7
มัธยมศึกษาปีที่ 3 129 132 261 8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 331 367 698 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 162 248 410 13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 131 206 337 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 111 192 303 10
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 404 646 1,050 33
นักเรียนทั้งหมด
735 1,013 1,748 54
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 4 83 88
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 4 86 91
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
28.68
31.01
30.04
ภาษาไทย
42.19
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
22.61
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
18.63
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
28.94
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
28.68
33.35
30.99
ภาษาไทย
42.19
49.20
41.27
ภาษาอังกฤษ
22.61
24.79
25.35
คณิตศาสตร์
18.63
23.60
22.82
วิทยาศาสตร์
28.94
31.31
31.30
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
34.98
37.04
36.01
ภาษาไทย
54.39
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
28.46
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
22.88
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
34.20
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
34.98
32.40
35.34
ภาษาไทย
54.39
50.36
55.53
ภาษาอังกฤษ
28.46
27.02
32.00
คณิตศาสตร์
22.88
21.99
24.10
วิทยาศาสตร์
34.20
30.24
29.72