Big Data Phichit 2

โรงเรียนตากพิทยาคม

รหัส 10 หลัก
1063160237
รหัส 8 หลัก
63012001
รหัส 6 หลัก
160237
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำปิง
ตำบล
ระแหง
อำเภอ
เมืองตาก
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 204 285 489 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 212 257 469 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 222 266 488 12
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 638 808 1,446 37
มัธยมศึกษาปีที่ 4 190 261 451 12
มัธยมศึกษาปีที่ 5 180 228 408 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 163 271 434 11
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 533 760 1,293 34
นักเรียนทั้งหมด
1,171 1,568 2,739 71
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 4 130 135
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 4 130 135
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
36.57
31.01
30.04
ภาษาไทย
52.72
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
29.69
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
29.00
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
34.11
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
36.57
40.78
38.75
ภาษาไทย
52.72
58.08
50.68
ภาษาอังกฤษ
29.69
37.28
34.64
คณิตศาสตร์
29.00
32.88
32.41
วิทยาศาสตร์
34.11
34.79
37.91
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
41.43
37.04
36.01
ภาษาไทย
60.85
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
38.40
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
29.04
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
37.44
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
41.43
40.90
41.06
ภาษาไทย
60.85
61.56
60.06
ภาษาอังกฤษ
38.40
37.31
41.00
คณิตศาสตร์
29.04
30.49
30.62
วิทยาศาสตร์
37.44
34.23
32.55