Big Data Phichit 2

โรงเรียนตากพิทยาคม

รหัส 10 หลัก
1063160237
รหัส 8 หลัก
63012001
รหัส 6 หลัก
160237
ศูนย์ประสานงาน
ลุ่มน้ำปิง
ตำบล
ระแหง
อำเภอ
เมืองตาก
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2/2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 204 285 489 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 207 256 463 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 221 266 487 12
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 632 807 1,439 37
มัธยมศึกษาปีที่ 4 190 265 455 12
มัธยมศึกษาปีที่ 5 179 227 406 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 163 270 433 11
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 532 762 1,294 34
นักเรียนทั้งหมด
1,164 1,569 2,733 71
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผอ. รอง ครู รวม
ตาม จ.18 1 4 130 135
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1 4 130 135
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
36.57
31.01
30.04
ภาษาไทย
52.72
45.56
44.09
ภาษาอังกฤษ
29.69
23.98
23.44
คณิตศาสตร์
29.00
21.85
21.61
วิทยาศาสตร์
34.11
29.80
28.08
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
36.57
40.78
38.75
ภาษาไทย
52.72
58.08
50.68
ภาษาอังกฤษ
29.69
37.28
34.64
คณิตศาสตร์
29.00
32.88
32.41
วิทยาศาสตร์
34.11
34.79
37.91
โรงเรียน สพม. ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
41.43
37.04
36.01
ภาษาไทย
60.85
56.01
54.29
ภาษาอังกฤษ
38.40
32.38
34.38
คณิตศาสตร์
29.04
25.30
25.46
วิทยาศาสตร์
37.44
34.47
29.89
2565 2564 2563
คะแนนเฉลี่ย
41.43
40.90
41.06
ภาษาไทย
60.85
61.56
60.06
ภาษาอังกฤษ
38.40
37.31
41.00
คณิตศาสตร์
29.04
30.49
30.62
วิทยาศาสตร์
37.44
34.23
32.55