Big Data Phichit 2

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ผล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566

สพม. สพฐ.
คะแนนเฉลี่ย
30.39
30.55
ภาษาไทย
42.44
42.33
ภาษาอังกฤษ
25.93
26.49
สังคมศึกษา
34.14
33.75
คณิตศาสตร์
20.34
20.60
วิทยาศาสตร์
29.09
29.59
2566 2565 2564
คะแนนเฉลี่ย
30.39
31.01
31.72
ภาษาไทย
42.44
45.56
47.06
สังคมศึกษา
34.14
33.85
36.62
ภาษาอังกฤษ
25.93
23.98
24.39
คณิตศาสตร์
20.34
21.85
21.32
วิทยาศาสตร์
29.09
29.80
29.20
รหัส SMIS
โรงเรียน
อำเภอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย
63012001
ตากพิทยาคม
เมืองตาก
48.33 35.42 38.43 27.03 33.79 36.60
63012002
ผดุงปัญญา
เมืองตาก
41.55 23.77 32.11 18.39 28.51 28.87
63012003
วังหินกิตติวิทยาคม
เมืองตาก
32.00 22.16 29.44 12.19 25.10 24.18
63012004
ถนอมราษฏร์บำรุง
เมืองตาก
32.65 21.03 29.04 17.17 22.63 24.50
63012005
วังประจบวิทยาคม
เมืองตาก
57.88 28.21 39.13 27.50 34.85 37.51
63012008
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
บ้านตาก
38.17 22.45 33.02 17.66 27.02 27.66
63012009
ทุ่งฟ้าวิทยาคม
บ้านตาก
36.45 21.36 31.35 14.64 28.07 26.37
63012010
สามเงาวิทยาคม
สามเงา
39.39 24.56 31.30 15.65 25.51 27.28
63012011
ยกกระบัตรวิทยาคม
สามเงา
34.38 19.48 33.16 17.34 24.41 25.75
63012012
นาโบสถ์พิทยาคม
วังเจ้า
39.74 21.79 34.65 16.55 28.41 28.23
63012013
วังเจ้าวิทยาคม
วังเจ้า
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022001
แม่ระมาดวิทยาคม
แม่ระมาด
39.94 23.02 33.07 19.09 31.49 29.32
63022002
แม่จะเราวิทยาคม
แม่ระมาด
35.77 21.08 31.53 15.65 24.99 25.80
63022003
ท่าสองยางวิทยาคม
ท่าสองยาง
49.15 25.93 34.80 16.09 27.49 30.69
63022004
สรรพวิทยาคม
แม่สอด
48.64 32.29 38.17 27.71 33.24 36.01
63022005
แม่ปะวิทยาคม
แม่สอด
38.66 23.71 31.78 18.51 25.97 27.73
63022006
ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
แม่สอด
45.84 23.64 37.65 17.75 23.63 29.70
63022007
แม่กุวิทยาคม
แม่สอด
34.70 21.61 31.23 19.29 24.99 26.36
63022008
พบพระวิทยาคม
พบพระ
40.89 23.58 33.88 19.14 29.53 29.40
63022009
อุ้มผางวิทยาคม
อุ้มผาง
41.53 24.19 32.80 19.87 27.28 29.13
63022010
โมโกรวิทยาคม
อุ้มผาง
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รหัส SMIS
โรงเรียน
อำเภอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย