Big Data Phichit 2
รหัส SMIS
โรงเรียน
อำเภอ
ตาม จ.18
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ผอ.
รอง
ครู
รวม
ผอ.
รอง
ครู
รวม
63012001
ตากพิทยาคม เมืองตาก 1 4 137 142 1 4 128 133
63012002
ผดุงปัญญา เมืองตาก 1 4 83 88 1 4 82 87
63012003
วังหินกิตติวิทยาคม เมืองตาก 1 0 10 11 1 0 10 11
63012004
ถนอมราษฏร์บำรุง เมืองตาก 1 1 20 22 1 1 10 12
63012005
วังประจบวิทยาคม เมืองตาก 1 1 15 17 1 1 13 15
63012008
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) บ้านตาก 1 2 41 44 1 2 36 39
63012009
ทุ่งฟ้าวิทยาคม บ้านตาก 1 1 13 15 1 1 10 12
63012010
สามเงาวิทยาคม สามเงา 1 1 31 33 1 1 27 29
63012011
ยกกระบัตรวิทยาคม สามเงา 1 1 11 13 1 1 10 12
63012012
นาโบสถ์พิทยาคม วังเจ้า 1 1 21 23 1 1 20 22
63012013
วังเจ้าวิทยาคม วังเจ้า 1 1 12 14 1 1 10 12
63022001
แม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด 1 2 47 50 1 2 47 50
63022002
แม่จะเราวิทยาคม แม่ระมาด 1 1 24 26 1 1 26 28
63022003
ท่าสองยางวิทยาคม ท่าสองยาง 1 2 41 44 1 2 41 44
63022004
สรรพวิทยาคม แม่สอด 1 4 134 139 1 4 128 133
63022005
แม่ปะวิทยาคม แม่สอด 1 1 20 22 1 1 18 20
63022006
ด่านแม่ละเมาวิทยาคม แม่สอด 1 1 20 22 1 1 15 17
63022007
แม่กุวิทยาคม แม่สอด 1 2 38 41 1 1 34 36
63022008
พบพระวิทยาคม พบพระ 1 3 56 60 1 3 55 59
63022009
อุ้มผางวิทยาคม อุ้มผาง 1 3 68 72 1 3 67 71
63022010
โมโกรวิทยาคม อุ้มผาง 1 0 8 9 1 1 8 10
รหัส SMIS
โรงเรียน
อำเภอ
ตาม จ.18
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ผอ.
รอง
ครู
รวม
ผอ.
รอง
ครู
รวม