Big Data Phichit 2

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา

นักเรียนออกกลางคัน สิ้นปีการศึกษา 2565

ประเภท จำนวน(คน)
จำนวนนักเรียน 1/2565
16,399
นักเรียนออกกลางคันทั้งหมด
4
มีปัญหาในการปรับตัว
0
สมรส
0
ต้องคดี/ถูกจับ
0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ
0
หาเลี้ยงครอบครัว
0
อพยพตามผู้ปกครอง
4
ฐานะยากจน
0
มีปัญหาครอบครัว
0
กรณีอื่นๆ
0
อายุนอกเกณฑ์
0
รหัส SMIS
โรงเรียน
อำเภอ
นร. 1/2565
ออกกลางคัน
63012013
วังเจ้าวิทยาคม
วังเจ้า
207 4
รหัส SMIS
โรงเรียน
อำเภอ
นร. 1/2565
ออกกลางคัน