Big Data Phichit 2

โรงเรียน

21 โรง

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
1 โรง
4.76% จาก 21 โรง
โรงเรียนขนาดกลาง
9 โรง
42.86% จาก 21 โรง
โรงเรียนขนาดใหญ่
8 โรง
38.10% จาก 21 โรง
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
3 โรง
14.29% จาก 21 โรง

นักเรียน

16,567 คน

ข้อมูลนักเรียน
ชาย

7,132

43.05%
หญิง

9,435

56.95%
นักเรียนม.ต้น
8,199 คน
49.49% จาก 16,567 คน
นักเรียนม.ปลาย
8,368 คน
50.51% จาก 16,567 คน
นักเรียนพักนอน
1,350 คน
8.15% จาก 16,567 คน

ครู(จ.18) ** ข้อมูลจาก HRMS 10 มิ.ย. 2566

884 อัตรา

ข้อมูลครู

เกณฑ์ ก.ค.ศ.

898 อัตรา

ไม่มีวิทยฐานะ
348 คน
41.53% จาก 838 คน
ชำนาญการ
254 คน
30.31% จาก 838 คน
ชำนาญการพิเศษ
236 คน
28.16% คน 838 คน

จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2

พื้นที่รับผิดชอบ (9 อำเภอ)

เมืองตาก
โรงเรียน 5 โรง 23.81%
นักเรียน 4,917 คน 29.68%
ห้องเรียน 155 ห้อง 29.41%
บ้านตาก
โรงเรียน 2 โรง 9.52%
นักเรียน 1,017 คน 6.14%
ห้องเรียน 34 ห้อง 6.45%
สามเงา
โรงเรียน 2 โรง 9.52%
นักเรียน 778 คน 4.70%
ห้องเรียน 29 ห้อง 5.50%
วังเจ้า
โรงเรียน 2 โรง 9.52%
นักเรียน 589 คน 3.56%
ห้องเรียน 24 ห้อง 4.55%
แม่ระมาด
โรงเรียน 2 โรง 9.52%
นักเรียน 1,516 คน 9.15%
ห้องเรียน 46 ห้อง 8.73%
ท่าสองยาง
โรงเรียน 1 โรง 4.76%
นักเรียน 928 คน 5.60%
ห้องเรียน 27 ห้อง 5.12%
แม่สอด
โรงเรียน 4 โรง 19.05%
นักเรียน 4,108 คน 24.80%
ห้องเรียน 126 ห้อง 23.91%
พบพระ
โรงเรียน 1 โรง 4.76%
นักเรียน 1,205 คน 7.27%
ห้องเรียน 35 ห้อง 6.64%
อุ้มผาง
โรงเรียน 2 โรง 9.52%
นักเรียน 1,509 คน 9.11%
ห้องเรียน 51 ห้อง 9.68%