ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

21

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

10

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 1 /5%
1.5. นร.61 - 80 /0%
1.6. นร.81 - 100 /0%
1.7. นร.101 - 120 /0%
รร.เปิด ม.ต้น

21

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

21

ตาราง

541

ห้องเรียน
14

(เปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา)

ตาราง

17,098

นักเรียน
287

(เปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา)

ตาราง
นร.ม.ต้น

8,450

137

(เปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา)

ตาราง
นร.ม.ปลาย

8,648

150

(เปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา)

ตาราง

21

ขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ ร.ร.มัธยมศึกษา

เล็ก
10
กลาง
8
ใหญ่
1
ใหญ่พิเศษ
2
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.
DATA MAX .500  

33.99

O-NET ม.3 (2566)

(เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา) -3.05

สพฐ. 34.69

-0.70

ประเทศ 34.45

-0.46

ตาราง

30.39

O-NET ม.6 (2566)

(เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา) -0.62

สพฐ. 30.55

-0.16

ประเทศ 29.82

0.57

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,134

ครูและบุคลากร

สนง.
51
รร.
1,083
ตาราง

24

เกษียณอายุ 2567

สนง.
1
รร.
23
ตาราง

868

สภาพอัตรากำลัง/รร.

ก่อน 1 ตค.
-2.82%
ตั้งแต่ 1 ตค.
-4.47%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
-24
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
-1
รอง
-2
ครู
-38
by HRMS  
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า21 /100%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 4 ขนาด โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก (0 - 499) 10 /48%
ขนาดกลาง (500 - 1499) 8 /38%
ขนาดใหญ่ (1500 - 2499) 1 /5%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) 2 /10%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (0 - 120) 1 /5%
ขนาดที่ 2 (121 - 200) 1 /5%
ขนาดที่ 3 (201 - 300) 6 /29%
ขนาดที่ 4 (301 - 499) 2 /10%
ขนาดที่ 5 (500 - 1499) 8 /38%
ขนาดที่ 6 (1500 - 2499) 1 /5%
ขนาดที่ 7 (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) 2 /10%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก (0 - 119) 1 /5%
ขนาดกลาง (120 - 719) 11 /52%
ขนาดใหญ่ (720 - 1679) 6 /29%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1680 ขึ้นไป) 3 /14%
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2566 (2,330 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 1867 /80%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 77 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 62 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 2 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 65 /3%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4 /0%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 209 /9%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 8 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 17 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 18 /1%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2566 (2,433 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 1771 /73%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 53 /2%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 45 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 84 /3%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 35 /1%
สถาบันพยาบาล 26 /1%
สถาบันทหาร 2 /0%
สถาบันตำรวจ 3 /0%
สถาบันอื่น ๆ 251 /10%
รับราชการ 2 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 13 /1%
ภาคการเกษตร 38 /2%
ค้าขาย ธุรกิจ 40 /2%
รับจ้างทั่วไป 69 /3%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
 • นายชยุต นามอยู่
 • นายจักรรินทร์ แจ่มใส
 • นางฤทัยกัญญา ชูทอง
 • นายจตุพล ยะวา
 • นางสาวจันจิรา อินต๊ะยะ
 • นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
 • นายพันตรี สีขาว
 • นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
 • นางสาวเกตศิณี สีเสน
 • นางรุ่งฤดี มีลาภ
 • นายภูเมธ โอบนิธิกุลโรจน์
 • นายดนพล สำราญพงษ์
 • นายวรวุฒิ เนื้อนิ่ม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายจักรรินทร์ แจ่มใส
 • นายวรวุฒิ เนื้อนิ่ม
 • นายดนพล สำราญพงษ์
21 โรงเรียน

9 อำเภอ
เมืองตาก

5 โรงเรียน

ตาราง
บ้านตาก

2 โรงเรียน

ตาราง
สามเงา

2 โรงเรียน

ตาราง
วังเจ้า

2 โรงเรียน

ตาราง
แม่ระมาด

2 โรงเรียน

ตาราง
ท่าสองยาง

1 โรงเรียน

ตาราง
แม่สอด

4 โรงเรียน

ตาราง
พบพระ

1 โรงเรียน

ตาราง
อุ้มผาง

2 โรงเรียน

ตาราง

4 เครือข่าย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง

5 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย

5 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำแม่กลอง

5 โรงเรียน

ตาราง
เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
Version.2024 สพม.ตาก (By DLICT สพม.ตาก)